Card image cap
PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO COACHING

“ Coatching là phương pháp cộng tác , không chỉ đạo nhằm tăng hiệu quả công việc , dựa trên việc thiết lập mục tiêu hiệu quả chung ,ý kiên phản hồi cá nhân , và một mối qua hệ lâu diài ,hộ trợ lẫn nhau “